TỐNG ĐẠT

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP: Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.