Vi bằng ghi nhận hoạt động đấu giá

1. Đấu giá tài sản là gì?

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016, Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp đấu giá chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

2. Bảo vệ Khách hàng trong hoạt động đấu giá tài sản:

Hiện nay, phương pháp đấu giá tài sản là rất phổ biến. Theo Điều 6, Luật Đấu giá tài sản 2016:

Nguyên tắc đấu giá tài sản:

– Tuân thủ quy định của pháp luật.

– Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

– Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Theo đó, không ít trường hợp gian lận đấu giá đã diễn ra. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia đấu giá, Thừa phát lại Phan Muôn nhận lập Vi bằng ghi nhận lại các hành vi trong tổ chức đấu giá như:

  • Vi bằng ghi nhận Đơn vị tổ chức đấu giá không bán hồ sơ đấu giá theo quy định;
  • Vi bằng ghi nhận Đơn vị tổ chức đấu giá không công khai niêm yết đấu giá/ không ghi rõ thời gian địa điểm đấu giá;
  • Vi bằng ghi nhận Đơn vị tổ chức có các hành vi gian lận/ gây cản trở trong công tác thực hiện đấu giá,…