Vi bằng Số: 02/2021/VB-TPL

Ghi nhận trích xuất nội dung từ USB.

Lập ngày: 02 tháng 11 năm 2021.

Nội dung: Ông TH trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu lập vi bằng trích xuất nội dung từ USB do ông cung cấp có chứa 03 đoạn ghi âm gồm: ghi âm 01, ghi âm 02 và ghi âm 03.

Vi bằng Trích xuất nội dung trên được chuyển thể Từ file ghi âm sang dạng văn bản. Trong đó, Thừa phát lại ghi nhận trung thực những lời nói có trong các đoạn ghi âm trên nhằm làm nguồn chứng cứ giải quyết tranh chấp trước Tòa trong xử lý phân chia, ghi nợ làm ăn giữa các bên. 

(Hình ảnh Ông TH và Thừa phát lại có mặt ở Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)