Vi bằng số: 02/2022/VB-TPL

Ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “văn bản hủy bỏ thỏa thuận”

Lập ngày: 05/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà C trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc ký tên vào “văn bản hủy bỏ thỏa thuận” của Ông H với Bà C . Bà C không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh nội dung trong “văn bản hủy bỏ thỏa thuận” này.

  • Vi bằng được lập để ghi nhận bằng hình ảnh việc cả hai ký tên vào “Văn bản hủy bỏ tỏa thuận”, nhằm làm chứng cứ hai bên đã hủy bỏ thỏa thuận trước đó, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp về thỏa thuận đã được đồng ý hủy.

(hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)