Vi bằng số: 04/2021/VB-TPL

Ghi nhận việc lập văn bản xác lập ý chí.

– Ngày lập: 17/11/2021

– Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Ông D trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận việc lập “Văn bản xác lập ý chí” của ông.

Do hạn chế về trình độ học vấn, Ông D có nhờ Bà HLPT viết hộ văn bản cho mình. Đồng thời Ông D cam kết tự chịu trách nhiệm về nội dung “Văn bản xác lập ý chí” này.

Sau khi soạn “văn bản ý chí” theo nội dung mà ông D yêu cầu, bà HLPT đọc lại toàn bộ nội dung cho ông D được ông D chấp nhận và Thừa phát lại tiến hành lập Vi bằng. Vi bằng này là nguồn chứng cứ Ông D có các mong muốn để sau này gia đình, con cháu sẽ thực hiện theo.  

(Hình ảnh ông D và Thừa phát lại có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)