Vi bằng số: 05/2021/VB-TPL

Ghi nhận buổi giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 29/11/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông DL trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận buổi giao nhận tiền giữa Ông DL và Bà HT, cùng với người làm chứng là Bà H. Nhằm thực hiện Văn bản thỏa thuận giữa Ông DLvà Bà HT.

Người yêu cầu lập Vi bằng thực hiện việc giao tiền cho Bà HT để cả hai cùng làm theo văn bản thỏa thuận và các cam kết trong văn bản thỏa thuận. Trước sự chứng kiến của Thừa phát lại và Con gái của bà HT là bà H. Vi bằng ghi nhận trung thực các hình ảnh giao – nhận tiền giữa các bên, các thỏa thuận mà hai bên cung cấp và số tiền mà người giao lẫn người nhận trình bày đã giao – nhận đủ là bao nhiêu, nhằm làm chứng cứ để sau này nếu cả hai phát sinh tranh chấp đã có Vi bằng lập vào ngay, tháng, năm cụ thể cùng với hình ảnh, văn bản đầy đủ và có tính pháp lý, có thể bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các bên. 

(Hình ảnh ông DL và bà HT với người làm chứng là bà H cùng Thừa phát lại có mặt tại văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)