Vi bằng số: 05/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 10/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông H trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” giữa Ông P với Ông H. Ông H không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng là chứng cứ Ông H đã nhận của Ông P một số tiền là ….triệu đồng, đồng thời Ông H và Ông P đã ký tên vào Văn bản thỏa thuận, là căn cứ để cả hai thực hiện đúng nghĩa vụ như trong Văn bản thỏa thuận đã ký.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)