Vi bằng Số: 06/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên và giao nhận tiền để thực hiện quyền và nghĩa vụ trong “Hợp đồng đặt cọc”.

Ngày lập: 14/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T trình bày với Thừa phát lại rằng:

Vào ngày 14 tháng 01 năm 2022; tôi và chồng tôi là ông V cùng với Bà H có lập “Hợp đồng đặt cọc”, trong đó có việc giao nhận tiền giữa hai bên. Để đảm bảo cho việc giao nhận tiền này được khách quan, trung thực; tôi yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn cử Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc giao nhận tiền giữa tôi với bà H để làm bằng chứng sau này. Tôi không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh tính xác thực về nội dung “Hợp đồng đặt cọc” của chúng tôi lập.

  • Vi bằng lập giúp ghi nhận lại hình ảnh Bà T và chồng của Bà T là Ông V đã giao số tiền cho Bà H là bao nhiêu (do bà H tự kiểm đếm và xác nhận). Làm chứng cứ nếu có phát sinh tranh chấp sau này và là căn cứ để các bên thực hiện đúng nghĩa vụ như trong Hợp đồng đã giao kết.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)