Vi bằng số 07/2021/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 02/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: Bà C trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa Bà C, Ông V  và Bà H. Bà C không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Sau khi các bên cùng đồng ý và soạn thảo “văn bản thỏa thuận”, đê việc ký tên vào văn bản được diễn ra trung thực và khách quan, Bà C, Ông V và Bà H đã đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến việc ký tên vào văn bản trên, nhằm làm chứng cứ khi phát sinh tranh chấp hoặc làm sai thỏa thuận, những hình ảnh mà Vi bằng ghi nhận là chứng cứ Bà C, Ông V và Bà H đã thực hiện tự nguyện ký tên và đồng ý với văn bản trên. 

(Hình ảnh bà C, ông V, bà H cùng Thừa phát lại có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)