Vi bằng số: 07/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận vay tiền”.

Ngày lập: 18/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà U trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận vay tiền” giữa Ông N với Bà U. Ông N và Bà U không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung “Văn bản thỏa thuận vay tiền” này.

Vi bằng được lập làm nguồn chứng cứ để khi phát sinh tranh chấp đã có Vi bằng làm nguồn chứng cứ đối chất, với đầy đủ hình ảnh Bà U và Ông N đã đồng ý ký tên vào Văn bản thỏa thuận cũng như hình ảnh thể hiện các mặt của Văn bản thỏa thuận mà cả hai đã trực tiếp ký tên vào.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)