Vi bằng số: 08/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 21/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông Q trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” giữa Ông Q với Bà C. Ông Q không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

  • Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh Ông Q và Bà C trực tiếp ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và  giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”. Là cơ sỡ để các bên hoàn thành nghĩa vụ như đã cam kết, trường hợp xảy ra tranh chấp đã có vi bằng để đối chất và làm chứng cư trước Tòa.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm tham gia lập vi bằng)