Vi bằng số: 09/2021/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng thửa đất và ngôi nhà xây dựng trên đất.

Ngày lập: 03/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông L trình bày với Thừa phát lại rằng:

“Tôi có sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất với thông tin như sau:

     – Số: ….11, vào sổ cấp GCN: ….18 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 27 tháng 5 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: xxxx, tờ bản đồ số: x   

– Địa chỉ: ấp Tân Hạnh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.                      

– Diện tích: xxx m2

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm 

– Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 13/07/2046 

– Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

– Ghi chú: Không

Nhưng lợi dụng lúc tôi vắng nhà do đi làm xa, nên bà D đã tự ý xâm chiếm và xây dựng ngôi nhà kiên cố trên thửa đất này mà không được sự đồng ý của tôi. Tôi đã nhiều lần yêu cầu bà D tháo dỡ, di dời đi để trả lại đất cho tôi; nhưng bà D kiên quyết không đồng ý.

Với sự việc trên, tôi yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn cử Thừa phát lại đến lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng thửa đất và ngôi nhà trên đất do bà D đã tự ý lấn chiếm và xây dựng trên thửa đất của tôi; nhằm giúp tôi có chứng cứ khởi kiện về hành vi xâm chiếm đất và xây dựng nhà trái phép; nhằm bảo vệ quyền sử dụng đất và lợi ích chính đáng của tôi theo quy định của pháp luật”.

Như thông tin mà Ông L cung cấp, Thừa phát lại cùng Thư ký nghiệp vụ trực tiếp đến Thửa đất của ông L và ghi nhận các hình ảnh chi tiết Công trình xây dựng trên thửa đất của ông L, nhằm làm nguồn chứng cứ khi ông L ra Tòa để thúc đẩy việc xử lý tranh chấp nhanh hơn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông L. 

(Hình ảnh Ông L và Thừa phát lại có mặt tại thửa đất của ông L để tiến hành lập vi bằng)