Vi bằng số: 09/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “văn bản thỏa thuận”

Ngày lập: 25/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông K, Ông X và Ông T trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc ký tên vào “văn bản thỏa thuận” của Ông K, Ông X và Ông T. Ông K, Ông X và Ông T không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh nội dung trong “văn bản thỏa thuận” này.

  • Vi bằng ghi nhận hình ảnh các bên cùng đồng thuận và tự nguyện ký tên vào văn bản thỏa thuận do các bên tự lập. Là chứng cứ để giải quyết khi phát sinh tranh chấp về nghĩa vụ như đã thỏa thuận. 

(Hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để tiến hành lập vi bằng)