Vi bằng số: 10/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 25/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà H trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa bà H với Ông H. Bà H không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

  • Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh các bên tự nguyện đồng ý ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” đồng thời là chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa các bên khi xảy ra tranh chấp.

\

(Hình ảnh Thừa phát lại và các bên có mặt tại địa điểm tham gia lập vi bằng)