Vi bằng Số: 11/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày: 29/01/2022.

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông B trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” giữa ông B với bà M. Ông B không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

  • Vi bằng được lập nhằm xác định hai bên đã có mặt tại văn phòng để giao nhận tiền và thỏa thuận với nhau nội dung cụ thể, làm chứng cứ về sau và là căn cứ để cả hai thực hiện nghĩa vụ trong thỏa thuận của mình.

    (Hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để thực hiện lập vi bằng)