Vi bằng số: 12/2021/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng ngôi nhà và các ngôi mộ xây dựng trên đất.

Ngày lập: 14/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà P trình bày với Thừa phát lại rằng:

“Tôi có sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất với thông tin như sau:

– Số: xxxxx1, vào sổ cấp GCN: xxxxx6 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh BT cấp ngày 23 tháng 7 năm 2018, cụ thể:

– Thửa đất số: ….., tờ bản đồ số: ….

– Địa chỉ: ấp TA, xã Đ, huyện N, tỉnh BT.

– Diện tích: xxxx m

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn …… m2; đất trồng cây lâu năm: …… m2

– Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: lâu dài; đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 30/6/2050

– Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất:……..; được tặng cho đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất: ……. m2

– Ghi chú: Thửa đất có ……. m2 đất thuộc hành lang  bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

Tôi yêu cầu Thừa phát lại ghi nhận hiện trạng ngôi nhà và các ngôi mộ trên thửa đất của tôi.”

  • Vi bằng trên ghi nhận hình ảnh thực tế, cụ thể, thể hiện rõ các mặt của ngôi nhà và hình ảnh các ngôi mộ trên thửa đất. Người yêu cầu lập dùng để giải quyết tranh chấp liên quan đến thửa đất và ngôi nhà nêu trên. Là bằng chứng cụ thể vào thời gian được nêu trên Vi bằng ngôi nhà có hiện trạng như thế nào để khi ra tòa người yêu cầu xuất trình Vi bằng làm chứng cứ xét xử. 

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập Vi bằng)