Vi bằng Số: 14/2022/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 18/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông H trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa Ông H và Bà T.

Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh Ông H và bà T cùng tự nguyện ký tên vào “văn bản thỏa thuận” do Ông H và Bà T tự lập. Làm căn cứ thực hiện theo đúng nghĩa vụ của mình.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)