Vi bằng số: 16/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng ranh phần diện tích đất để làm lối đi riêng.

Ngày lập: 18/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

 Bà M trình bày với Thừa phát lại rằng:

“Ông M có sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất với thông tin như sau:

– Số: Xx, vào sổ cấp GCN: Xx  do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày ….tháng……năm……., cụ thể:

– Thửa đất số: ….., tờ bản đồ số: …… 

  – Địa chỉ: ……….huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

– Diện tích: xxxxm

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm

– Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/…..

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất

– Ghi chú: Không

Tôi yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng phần đất do tôi mua của vợ chồng ông M để làm lối đi riêng cho tôi, phần đất có diện tích xxxxm2; do ông M có việc bận không đến được nên hôm nay vợ của ông  M là bà T sẽ cùng tôi xác định ranh đất trên.”

Vi bằng ghi nhận hiện trạng một cách khách quan trung thực, các hình ảnh thể hiện cột mốc ranh giới đất để bà M có thể sử dụng làm lối đi riêng, vi bằng là chứng cứ vể sau để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả hai bên.

(Hình ảnh các bên tham gia có mặt tại thửa đất của Bà M để thực hiện lập vi bằng)