Vi bằng Số: 16/2022/VB-TPL

Ghi nhận trích xuất nội dung file ghi âm từ điện thoại di động.

Ngày lập: 24/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà N trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng trích xuất nội dung từ file ghi âm do bà N cung cấp có chứa 01 đoạn ghi âm gồm:

– xx2110141318-1

Bà N không yêu cầu Thừa phát lại xác minh nội dung trong file ghi âm này. Bà N cam kết tự chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung trong 01 đoạn ghi âm nêu trên.

(Hình ảnh Bà N có mặt tại văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)