Vi bằng số: 17/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng ranh phần diện tích đất để làm lối đi riêng.

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà M trình bày với Thừa phát lại rằng:

“Ông V có sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất với thông tin như sau:

 – Số: XX, vào sổ cấp GCN: XX  do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp ngày …. tháng ….. năm ….., cụ thể:

– Thửa đất số: XX, tờ bản đồ số: X   

 – Địa chỉ: ……., huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

– Diện tích:XXXXm2

– Mục đích sử dụng: Chuyên dùng khác

– Thời hạn sử dụng: Ổn định

– Ghi chú: Xây dựng bản đồ địa chính chính quy sẽ được kiểm đạc lại diện tích đất

Tôi yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng thửa đất có lối đi riêng của tôi có tiếp giáp ranh với thửa đất nêu trên của hộ ông V”.

Vi bằng được ghi nhận một cách khách quan, trung thực, hình ảnh hiện trạng thửa đất có lối đi riêng của bà M giáp với thửa đất của Ông V để làm chứng cứ về sau bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập Vi bằng)