Vi bằng Số: 17/2022/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thể hiện ý chí”.

Ngày lập: 25/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà C trực tiếp trình bày với Thừa phát lại rằng: “Vào năm 20xx, tôi có tặng 01 thửa đất cho con trai tôi là T sinh năm 19xx, địa chỉ cư trú hiện tại ấp x, Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Con trai tôi (T)  đã được UBND thành phố Bến Tre cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 06/11/20XX. Nay trong lúc tâm trí còn minh mẫn sáng suốt, tôi có lập “Văn bản thể hiện ý chí”  của mình để khẳng định lại việc tặng tài sản cho con trai tôi; tôi yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn cử Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thể hiện ý chí” do tôi tự lập; tôi không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực về tài sản tặng cho này.”

Bà C tự lập “văn bản thể hiện ý chi” để trực tiếp ký tên và trao cho Con trai của Bà C là Ông T. Vi bằng ghi nhận đầy đủ hình ảnh việc Bà T thực hiện lập Văn bản thể hiện ý chí này trong tình trạng minh mẫn, tự nguyện để làm chứng cứ về sau.

(Hình ảnh Thừa phát lại và Bà C, Ông T có mặt tại nhà của bà C để tiến hành lập Vi bằng)