Vi bằng số: 18/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng phần đất đang sử dụng riêng.

Ngày lập: 18/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà M trình bày với Thừa phát lại rằng:

“Tôi hiện tại đang quản lý sử dụng ổn định phần đất tiếp giáp với thửa đất của tôi (ở phía sau) tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nhưng chưa được chính quyền cấp Giấy CN QSD đất; nay tôi yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận tổng quát hiện trạng thửa đất này để làm bằng chứng”.

Vi bằng ghi nhận bằng hình ảnh hiện trạng các mặt và các cọc ranh giới của thửa đất nêu trên, để bà M làm chứng cứ về sau.

(Hình ảnh tại địa điểm lập vi bằng)