Vi bằng Số: 19/2021/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát việc các bên tự xác định ranh phần diện tích đất để làm lối đi chung.

Ngày lập: 17/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T trình bày với Thừa phát lại rằng:

“ Tôi và ông K, bà H và bà S có sở hữu hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất với thông tin như sau:

*Thửa thứ nhất: Chủ sở hữu là của ông K và bà H

– Số: DC ………., vào sổ cấp GCN: ………..

– Thửa đất số:xx, tờ bản đồ số:xx   

– Địa chỉ: Khóm x, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.                      

– Diện tích: ……. m2

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở …… m2; Đất trồng cây lâu năm: ….. m2

– Thời hạn sử dụng: Đất ở:Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày ………….

– Nguồn gốc sử dụng: Thỏa thuận hợp nhất đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: ….. m2 ;Thỏa thuận hợp nhất đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: … m2

– Ghi chú: Không

* Thửa thứ hai: Chủ sở hữu là của T

– Số: DC…….., vào sổ cấp GCN: CS ……

– Thửa đất số: xx, tờ bản đồ số: xx

– Địa chỉ: Khóm x, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.                      

– Diện tích: ……….. m2 

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm 

– Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày ……………. 

– Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

– Ghi chú: Không

Nay chúng tôi yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng phần diện tích đất do chúng tôi tự xác định ranh đất để làm lối đi chung này được rõ ràng, thuận lợi; chúng tôi không yêu cầu Thừa phát lại xác định nội dung cụ thể, chính xác sự thỏa thuận của chúng tôi”

  •  Vi bằng được lập để xác định rõ hiện trạng của lối đi chung bao gồm hình ảnh, vị trí các cột mốc, hình ảnh thực tế lối đi tại thời điểm lập với sự đồng ý và chứng kiến của các bên sở hữu các thửa đất có trên lối đi này, để làm chứng cứ xác định lối đi chung cùng thống nhất về sau. (hình ảnh tại địa điểm lập vi bằng)