Vi bằng Số: 19/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 02/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông C trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” giữa ông C với ông Tr, Bà T, Ông T và bà Q. Ông C, ông Tr, bà T, ông T và bà Q không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng được lập nhằm làm bằng chứng Các bên đã giao nhận tiền với nhau và là cơ sở để các bên thực hiện theo đúng nghĩa vụ đã nêu trong “văn bản thỏa thuận”.

(Hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)