Vi bằng Số: 20/2022/VB-TPL

Vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 03/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa Bà T và P.

Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh các bên trực tiếp ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” do các bên tự lập, làm bằng chứng trước tòa nếu xảy ra tranh

chấp liên quan đến nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận này”. 


(Hình ảnh Bà T và Bà P có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)