Vi bằng Số: 22/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 04/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông Phan A yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” giữa Ông A với H, bà T, ông Q, ông M, bà N. Ông A không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng là nguồn chứng cứ với đầy đủ hình ảnh các bên giao – nhận số tiền và ký tên vào “văn bản thỏa thuận”, là căn cứ để các bên thực hiện nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận đã giao. 

(Hình ảnh Ông A với H, bà T, ông Q, ông M, bà N có mặt tại địa điểm lập vi bằng)