Vi bằng số: 23/2021/VB-TPL

Ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 31/12/2021

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà Đ trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa Bà Đ và Ông V. Bà Đ không yêu cầu Thừa phát lại không thẩm tra tính xác thực nội dung Văn bản thỏa thuận này.

  • Vi bằng được lập nhằm ghi nhận hình ảnh các bên có ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”, các bên đều tự nguyện và minh mẫn. Là chứng cứ để giải quyết nếu về sau có xảy ra tranh chấp.(Hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)