Vi bằng Số: 25/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”

Ngày lập: 14/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông P trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa Ông P và Ông L.

Vi bằng là nguồn chứng cứ với đầy đủ hình ảnh các bên ký tên vào “văn bản thỏa thuận”, là căn cứ để các bên thực hiện nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận đã giao.

(hình ảnh các bên có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)