Vi bằng Số: 27/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên và giao nhận tiền để thực hiện quyền và nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 18/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông T yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc giao nhận tiền và việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa ông T với V và bà H. Ông T không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh các bên thực hiện giao – nhận tiền và ký tên vào “văn bản thỏa thuận” nhằm tạo niềm tin trong giao dịch và là căn cứ để các bên thực hiện theo đúng nghĩa vụ của mình.  

(Hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để tiến hàng lập Vi bằng)