Vi bằng Số: 29/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận các giấy tờ kèm theo lời trình bày.

Ngày lập: 24/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà P trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận các giấy tờ kèm theo lời trình bày của bà P.

Vi bằng được lập với đầy đủ các hình ảnh giấy tờ mà bà P cần ghi nhận lại để làm chứng cứ trước Tòa, tránh trường hợp các giấy tờ bị thất lạc, hư hỏng, trong quá trình giữ và bảo quản.

(Hình ảnh bà P có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập vi bằng)