Vi bằng Số: 31/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 28/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông TR, ông H, ông B, ông T và ông N đồng yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”. Ông TR, ông H, ông B, ông T và ông N không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng được lập tại địa điểm mà Khách hàng yêu cầu – huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Với đầy đủ sự có mặt của các bên đồng thời các bên tự nguyện soạn và ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”. Làm niềm tin trong việc đứng tên tài sản, phân chia phần của tài sản và làm chứng cứ nếu về sau có phát sinh tranh chấp.

(Hình ảnh các bên có mặt để tiến hành lập vi bằng)