Vi bằng Số: 33/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên, điểm chỉ vào “Văn bản thỏa thuận” và ghi nhận hiện trạng phần đất.

Ngày lập: 31/03/2022

 Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà H yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên, điểm chỉ vào “Văn bản thỏa thuận” và ghi nhận hiện trạng phần đất. Bà H không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng ghi nhận đầy đủ hình ảnh các bên cùng xác định ranh giới phần đất để chia cho thành viên có nghĩa vụ trong “văn bản thỏa thuận”

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)