Vi bằng Số: 34/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và ghi nhận hiện trạng phần đất.

Ngày lập: 31/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông N yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và ghi nhận hiện trạng phần đất. Ông N không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng ghi nhận hình ảnh các bên tự xác định ranh đất và ký tên vào Thỏa thuận chia phần đất trong thửa đất. Là chứng cứ để đối chất trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa chỉ lập vi bằng)