Vi bằng Số: 37/2022/VB-TPL

Ghi nhận hiện trạng phần đất.

Ngày lập: 31/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T trình bày: “Tôi có sở hữu thửa đất và tôi muốn cho con trai tôi là B một phần đất trong thửa đất này. Hôm nay, tôi yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận hiện trạng phần đất mà tôi dành để cho con trai tôi”

Vi bằng với hình ảnh Bà T tự xác định ranh đất, làm chứng cứ bà tự nguyện ghi nhận phần đất để cho Ông B.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập Vi bằng)