Vi bằng Số: 40/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận hình ảnh các tờ bản vẽ gồm: “NTD”, “NTB”, “NTV”, “NTBK” và việc ký tên vào các tờ bản vẽ trên.

Ngày lập: 01/04/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông T yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng Chứng kiến, ghi nhận hình ảnh các tờ bản vẽ gồm: “NTD”, “NTB”, “NTV”, “NTBK” và việc ký tên vào các tờ bản vẽ trên. Ông T trình bày: “Tôi là tác giả của tờ bản vẽ “NTD”, “NTB”, “NTV” và “NTBK”, hôm nay tôi đến Văn phòng thừa phát lại Phan Muôn để yêu cầu Thừa phát lại ghi nhận việc tôi ký tên vào các tờ bản vẽ này và kèm theo hình ảnh các tờ bản vẽ của tôi, tôi không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra, xác minh nội dung của các tờ bản vẽ này.”

Vi bằng ghi nhận hình ảnh các tờ bản vẽ do Ông T trình bày là tác giả của các tờ bản vẽ này. Nhằm tránh tình trạng bị hư hỏng, thất lạc,… trong thời gian bảo quản sử dụng

(Hình ảnh Ông T có mặt tại Văn phòng để tiến hành lập Vi bằng)