Vi bằng Số: 42/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận hiện trạng phần đất và ngôi nhà,cùng với việc ký tên, điểm chỉ vào “Văn bản xác nhận”.

Ngày lập: 02/04/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông M yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản xác nhận” của ông M và ghi nhận tổng quát hiện trạng phần đất và ngôi nhà. Ông M không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản xác nhận” này.

Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh hiện trạng ngôi nhà, nhằm làm chứng cứ về sau nếu có phát sinh thay đổi hiện trạng ngoài ý muốn.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)