Vi bằng Số: 45/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên, điểm chỉ vào “Văn bản thỏa thuận” và ghi nhận hiện trạng phần đất.

Ngày lập: 05/04/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà D yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và ghi nhận hiện trạng phần đất. Bà D không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh các bên tự lập văn bản thỏa thuận, là chứng cứ về việc Bà D tự xác định hiện trạng phần đất để sau này thực hiện sang tên chuyển nhượng.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)