GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÂN

– Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn đặt chữ Chân lên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng, Chính nghĩa của pháp luật và sự Chân thành trong công việc sẽ là cầu nối giúp mọi người được pháp luật bảo vệ trong các cuộc giao dịch dân sự diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

TÍN

– Chúng tôi đề cao giá trị uy tín, với chúng tôi, uy tín là tất cả.

TỐC

– Hoàn thành công việc nhanh hơn, nhanh nhất có thể là phương châm và cam kết của Văn phòng Chúng tôi.

TINH

– Chúng tôi luôn cố gắng tự hoàn thiện hơn từng ngày, chắt lọc những tinh hoa, tinh túy nhất trong từng công việc, qua từng giai đoạn, từng thời kỳ, để nâng cao chất lượng công việc, nhân sự, trình độ, kỹ năng chuyên môn nhằm cung cấp dịch vụ cho mọi người được tốt hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÂN

– Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn đặt chữ Chân lên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng, Chính nghĩa của pháp luật và sự Chân thành trong công việc sẽ là cầu nối giúp mọi người được pháp luật bảo vệ trong các cuộc giao dịch dân sự diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

TÍN

– Chúng tôi đề cao giá trị uy tín, với chúng tôi, uy tín là tất cả.

TỐC

– Hoàn thành công việc nhanh hơn, nhanh nhất có thể là phương châm và cam kết của Văn phòng Chúng tôi.

TINH

– Chúng tôi luôn cố gắng tự hoàn thiện hơn từng ngày, chắt lọc những tinh hoa, tinh túy nhất trong từng công việc, qua từng giai đoạn, từng thời kỳ, để nâng cao chất lượng công việc, nhân sự, trình độ, kỹ năng chuyên môn nhằm cung cấp dịch vụ cho mọi người được tốt hơn.