Vi bằng ghi nhận thỏa thuận mua – bán nhiều người cùng tham gia

Anh H.V.T (29t) thường trú tại Càng Long, Trà Vinh đã tìm lập vi bằng như một bằng chứng giúp Anh và những thành viên khác an tâm hơn trong việc cùng nhau đứng tên và hùng mua tài sản. Cụ thể, tháng 10/2021 Thừa phát lại và Anh H.V.T cùng với 3 thành viên khác là bạn của Anh H.V.T là Chị P, Chị C và Anh H đã cùng nhau ghi nhận lại buổi thỏa thuận cùng mua và đứng tên một tài sản có giá trị 2 tỷ 500 triệu đồng, trong đó: Chị P, Anh H và Chị C mỗi người bỏ ra số tiền là 500 triệu đồng, Anh H.V.T bỏ ra số tiền là 1 tỷ đồng để mua và cùng đứng tên tài sản đó.

Các thỏa thuận khác trong hợp đồng đồng sở hữu bao gồm số tiền mỗi người bỏ ra sẽ tương ứng với số tài sản mà người đó được quyền nhận khi thực hiện bán lại tài sản đó. Vi bằng sẽ là chứng cứ có đầy đủ thông tin, hình ảnh theo thỏa thuận giúp bảo vệ quyền lợi của các thành viên khi cùng mua/bán/sở hữu tài sản.