Vi bằng ghi nhận chứng cứ tin nhắn từ điện thoại, facebook, zalo,…

         Vụ việc: Bà A có cho B mượn tiền, trong quá trình vay mượn 2 bên chỉ nhắn tin qua lại với nhau. Nay B không trả tiền và cho rằng hoàn toàn không có vay mượn tiền từ bà A. Do đó, để chứng mình rằng B có vay tiền nên cần phải yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng để khởi kiện.

         Nội dung lập vi bằng: 

Thừa phát lại chứng kiến những tin nhắn giữa 2 bên là có thật sau đó sẽ tiến hành lập vi bằng, vi bằng là chứng cứ chứng minh (theo luật quy định) 02 bên có nhắn tin và có thỏa thuận việc vay mượn tiền với nhau. Đây là chứng cứ để cung cấp cho Tòa án để giành quyền lợi cho người bị thiệt hại.

Liên hệ: 07879 64 668 để được tư vấn

(Hình ảnh lập vi bằng)