Vi bằng số: 03/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào Văn bản thỏa thuận và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày: 05/01/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà N trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng chứng kiến, ghi nhận ký tên vào Văn bản thỏa thuận và việc giao nhận tiền giữa Ông P với Bà N. Nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” do Ông P và Bà N tự xác lập. Ông P và Bà N không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung “Văn bản thỏa thuận” này.

  • Vi bằng được lập với đầy đủ hình ảnh: Ông P giao số tiền cho Bà N; Bà N tự kiểm đếm và xác nhận số tiền ông P giao; Cả hai cùng ký tên vào Văn bản thỏa thuận; Là nguồn chứng cứ chặc chẽ để đối chất nếu phát sinh tranh chấp về sau.

(Hình ảnh các bên có mặt tại văn phòng để tiến hành lập vi bằng)