vi bằng Số: 15/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và việc giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận”.

Ngày lập: 23/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” và giao nhận tiền để thực hiện nghĩa vụ trong “Văn bản thỏa thuận” giữa Bà T với Ông R, Bà S, Ông H và ông T. Bà T, ông R, bà S, ông H và ông T không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, ghi nhận hành vi giao – nhận tiền giữa các bên, đồng thời các bên tự nguyện lập và ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”. Vi bằng là chứng cứ để đối chất trước Tòa nếu sau này xảy ra tranh chấp liên quan đến thỏa thuận đã lập trước đó, đồng thời tạo lập niềm tin khi các bên phát sinh giao dịch dân sự.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)