Vi bằng số: 18/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận bằng hình ảnh tổng quát hiện trạng phần đất.

Ngày lập: 01/02/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Ông O trực tiếp đến văn phòng Thừa phát lại Phan Muôn yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận tổng quát hiện trạng phần đất. Vi bằng được lập với đấy đủ hình ảnh các mặt của thửa đất mà ông O trực tiếp xác định các cột mốc ranh giới, làm bằng chừng để ông O gửi đến Tòa.

(hình ảnh Ông O và Thừa phát lại có mặt lại thửa đất Ông O yêu cầu lập Vi bằng)