Vi bằng Số: 32/2022/VB-TPL

Chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận”.

Lập ngày 30/03/2022

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

Bà T yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng chứng kiến, ghi nhận việc ký tên vào “Văn bản thỏa thuận” giữa bà T với bà V. bà T và bà N không yêu cầu Thừa phát lại thẩm tra tính xác thực nội dung trong “Văn bản thỏa thuận” này.

Vi bằng là nguồn chứng cứ với đầy đủ hình ảnh các bên ký tên vào “văn bản thỏa thuận”, là căn cứ để các bên thực hiện nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận đã giao.

(Hình ảnh các bên có mặt tại địa điểm lập vi bằng)